Ваш електронски водич за јавне набавке

Е-ВОДИЧ

Електронски водич за јавне набавкеПЛАНИРАЊЕ

Планирање набавки је врло важан процес у пословању наручиоца. Овај процес је неодвојив од процеса планирања пословања и финансијског планирања код наручиоца. Од ефикасности планирања набавки у великој мери зависи успешност реализације будућих набавки, а тиме и извршење плана пословања наручиоца и финансијског плана. У овом делу пакета корисник добија приказ процеса планирања набавки, његову везу са планом рада и финансијским планом, предлог учесника у процесу и начина организације самог планирања код наручиоца. Такође, део процеса прати и предлог дела интерног акта којим се на ефикасан начин уређује процес планирања код наручиоца. Крајњи производ овог дела пакета је план јавних набавки и план набавки на које се закон не примењује са свим елеметима прописаним Законом о јавним набавкама.
План се може штампати и снимити, и у истом формату објавити на Порталу јавних набавки.

СПРОВОЂЕЊЕ

Након завршетка процеса планирања и усвајања плана јавних набавки и плана набавки на које се закон не примењује, наручиоци кроз овај део пакета могу приступити спровођењу поступака јавних набавки. Пакет садржи процес за спровођење отвореног посупка јавне набавке и поступка јавне набавке мале вредности који су најчешће у примени у пракси наручиоца. Пакет подржава касније проширење процеса спровођења за остале врсте поступака јавних набавки. У пакету су поред корака у спровођењу доступна и сва акта која наручилац доноси током спровођења поступака. У пакет је интегрисан општи речник набавки.
Као посебан процес, овај део пакета садржи и процес за реализацију набавки из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама. Овај процес је настао са циљем да се поједностави врло неуједначена пракса реализације ових набавки код наручилаца, а имајући у виду да ове набавке нису детаљно уређене законом. Овај процес поред корака и аката које наручилац доноси, прати и предлог дела интерног акта којим се уређују набавке из члана 39. став 2. а у складу са предложеним процесом.


ИЗВЕШТАВАЊЕ

У делу за извештавање аутоматски се прикупљају сви подаци о поступцима јавних набавки који су реализовани кроз пакет и формирају се извештаји који чине саставни део кварталног извештаја о јавним набавкама у складу са законом и подзаконским актом.