Ваш електронски водич за јавне набавке

ПРОПИСИ
Јавне набавке
Редни број Назив документа Преузми документ
01 Закон о јавним набавкама


Подзаконска акта Управе за јавне набавке
Редни број Назив документа Преузми документ
01 Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки
02 Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца
03 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације
04 Правиник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка
05 Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка од стране више наручилаца
06 Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке
07 Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама
08 Правилник о грађанском надзорнику


Подзаконска акта Владе
Редни број Назив документа Преузми документ
01 Уредба о утврђивању општег речника набавки
1.1 Општи речник набавки
02 Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности
03 Уредба - централизована јавне набавке
04 Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке
05 Одлука о утврђивању списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама


Подзаконска акта Министраства финансија
Редни број Назив документа Преузми документ
01 Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача
02 Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла


Буџетски систем
Редни број Назив документа Преузми документ
01 Закон о буџетском систему
1.1 Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода


Планирање и изградња
Редни број Назив документа Преузми документ
01 Закон о планирању и изградњи
02 Правилник - посебне узансе о грађању
03 Уредба о класификацији делатности


Облигациони односи
Редни број Назив документа Преузми документ
01 Закон о облигационим односима